algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst
1.1 De overeenkomst tussen Marika yoga en meer en de cursist komt tot stand door aanmelden per email,
Facebook of telefoon.
1.2 Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
Artikel 2: Betaling
2.1 De betaling van de yogalessen bij Marika yoga en meer gaat per lesblok van 8 lessen. Een lesblok van 8
lessen kost € 65, -. Of per semester van 20 lesweken €156. Proefles is altijd 1x, is gratis.
2.2 De cursist verbindt zich in principe aan een vaste lestijd, maar in overleg, kan een les op een ander tijdstip of andere dag gevolgd worden.
2.3 De betaling voor een lesblok dient vooraf te geschieden. Voor de betaling wordt een email gestuurd.
Betaling per bank of contant, voorafgaande aan het nieuw lesblok.
Artikel 3: Opzeggen
3.1 De cursist krijgt tegen het einde van het lesblok, de keuze of hij/zij zich wil op geven voor het nieuwe lesblok.
3.2 Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.
Artikel 4: Gemiste lessen
4.1 Als de cursist een les niet kan volgen door ziekte of vakantie, dan is het mogelijk om de les in te halen op
de andere avond of ochtend in dezelfde week of in de daarop volgende weken binnen het lesblok. Ook is het
mogelijk om in zijn of haar plaats een vriend(in) of familielid mee te laten doen. Dit na overleg met de docent
ivm beschikbare ruimte in de les
4.2 Er vindt bij gemiste lessen door vakantie of ziekte van de cursist geen restitutie van het lesgeld plaats .
Artikel 5: Annulering door Marika yoga en meer
5.1 Marika yoga en meer heeft het recht om zonder opgave van redenen de lessen te annuleren. Zo mogelijk
zal in dat geval aan het einde van het lesblok één of meerdere lessen worden toegevoegd.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1.Marika yoga en meer verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren
6.2 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
6.3 De cursist is verplicht om lichamelijke klachten te melden bij de docent. Deelname is alleen mogelijk als uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
6.4 Marika yoga en meer is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de
deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
Artikel 7: Uitsluiting
7.1 Marika yoga en meer heeft het recht deelname van een cursist te weigeren als deze niet aan zijn/haar
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.2 Marika yoga en meer heeft het recht een deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren zonder opgave
van reden.

Sluit Menu
Top